ALGEMENE VOORWAARDEN

Hierna te noemen:

 • Onder “de praktijk” wordt verstaan, Fysiotherapie Ramon Verdel en hieronder vallende BIG geregistreerde fysiotherapeuten.
 • Onder “de cliënt” wordt verstaan alle bezoekers van Fysiotherapie Ramon Verdel die bezoeken voor het verkrijgen van eerstelijns fysiotherapeutische zorg.
 • Onder “het pand” wordt verstaan de gehele ruimte en inboedel op de Rooseveltstraat 4F, 2321 BM te Leiden.

De praktijk

 1. De praktijk is BIG geregistreerd
 2. De praktijk hanteert de Wet op privacy en bescherming persoonsgegevens
 3. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het kennen van zijn of haar verzekerings polisvoorwaarden.
 4. Actuele openingstijden van de praktijk staan vermeld op de website.
 5. De praktijk staat vrij om op elk moment haar openingstijden te wijzigen.

Aanmelden

 1. Om aan te melden als klant bij de praktijk heb je geen verwijzing (meer) nodig van je huisarts of andere medisch specialist. Via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.
 2. Aanmelden kan via het contact formulier op de website, per email of per telefoon /whatsapp.
 3. Ook niet- The selfmade club klanten kunnen behandeld worden bij de praktijk.
 4. Wijzigingen in NAW gegevens van de cliënt dienen direct aan de praktijk te worden doorgegeven bij lopende behandeltrajecten.

Behandeling

 1. De cliënt zorgt voor een gewassen, frisse verschijning en een normale persoonlijke hygiëne.
 2. De cliënt dient gepaste kleding te dragen. Denk hierbij aan een kort (sport)broekje en sportbh.

Afspraken

 1. Bij de eerste behandeling dient de cliënt zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 2. Bij de eerste afspraak dient de cliënt zijn verzekeringspas mee te hebben ter eventuele controle.
 3. De cliënt dient op tijd te zijn voor de afspraak. Bij voorkeur 10 minuten van te voren om in alle rust te kunnen starten aan de afspraak.
 4. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren door de cliënt te worden geannuleerd. Niet tijdig afgemelde afspraken worden volledig gefactureerd.
 5. Behandelingen worden bij > 15 minuten te laat, niet meer gestart en worden volledig gefactureerd.

Huisreglement

 1. De cliënt gaat zorgvuldig om met materiaal, ruimte en meubilair. Enige schade die de cliënt of medebezoekers veroorzaakt aan het pand of goederen van Fysiotherapie Ramon Verdel vallen onder volledige verantwoording van de cliënt en dienen door de cliënt onmiddellijk financieel te worden vergoed.
 2. De cliënt en zijn/haar medebezoekers dienen te allen tijde alle instructies van de praktijk ter zake veiligheid in het pand en in de directe omgeving op te volgen.
 3. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van diefstal, verlies of schade aan eigendom van de cliënt of zijn/haar medebezoekers in het pand en in de directe omgeving.
 4. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel aan de cliënt of zijn/haar medebezoekers als gevolg van het niet opvolgen van instructies of gegeven adviezen.

Betaling

 1. Daar Fysiotherapie Ramon Verdel geen contracten met zorgverzekeraars heeft afgesloten, dient de cliënt zijn of haar behandeling per telefoon, contant of overboeking te voldoen. De cliënt krijgt de factuur via de mail toegezonden, welke ingediend kan worden bij zijn of haar verzekering. De tarieven zijn te vinden op de website.
 2. Bij niet nagekomen, of te laat afgemelde afspraken, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 4 werkdagen
 3. Reacties en vragen ten aanzien van de factuur dienen binnen 4 dagen na dagtekening schriftelijk te worden ingediend. Reacties en vragen na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Indien de cliënt na herhaaldelijke herinneringen niet tot betaling overgaat, wordt hij of zij in gebreke gesteld en zal er een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld met de daarbij horende kosten.

Restitutie regeling

 1. Als de cliënt niet tevreden is over de ontvangen zorg en in aanmerking wil komen voor restitutie gelden de volgende voorwaarden:
  1. De cliënt dient de 24 uurs regel met betrekking tot afzeggingen in acht te houden.
  2. De cliënt heeft niet meer dan 2 behandelingen gehad. De eerste afspraak geldt als 1 behandeling.
  3. De cliënt zal in 6 maanden na de restitutie niet meer in aanmerking komen voor verdere behandeling bij Fysiotherapie Ramon Verdel
 2. Fysiotherapie Ramon Verdel zal het bedrag binnen 5 werkdagen per bank voldoen.

Slotbepalingen:

 1. De praktijk behoudt het recht om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.
 2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
 3. Het Nederlandse recht is van toepassing.